به اطلاع کلیه متقاضیان دریافت گواهی الکترونیکی می رساند از تاریخ اول اسفند ماه سال 94 کلیه گواهی های امضای دیجیتال و مهر سازمانی سطح 2 اطمینان صادره توسط مرکز میانی عام با دوره اعتبار دو سال، صادر خواهند شد.